Hella Logo Key Visual

Integritetspolicy

1. Översikt uppgiftsskydd

Allmän information

Följande information ger en enkel översikt vad som händer med dina personuppgifter när du besöker den här webbplatsen. Personuppgifter är alla uppgifter som du kan identifieras som person med. Utförlig information om temat uppgiftsskydd finns i vår integritetspolicy under den här texten.

Uppgiftsregistrering på den här webbplatsen

Vem ansvarar för uppgiftsregistreringen på den här webbplatsen?

Uppgiftshanteringen på den här webbplatsen görs av webbplatsoperatören. Dennes kontaktuppgifter finns i utgivningsinformationen för den här webbplatsen.

Hur registreras dina uppgifter?

Dina uppgifter samlas dels in genom att du meddelar oss dem. Här kan det t.ex. handla om uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.

Andra uppgifter registreras av våra IT-system automatiskt eller efter ditt samtycke när webbplatsen besöks. Detta är framför allt tekniska uppgifter (t.ex. webbläsare, operativsystem och klockslag när sidan visades). Registreringen av de här uppgifterna görs automatiskt när du går in på den här webbplatsen.

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att garantera att webbplatsen fungerar felfritt. Andra uppgifter kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?

Du har när som helst rätten att utan kostnad få information om härkomst, mottagare och syfte för dina sparade personuppgifter. Du har dessutom rätt att kräva att de här uppgifterna rättas eller raderas. Om du har samtyckt att uppgifterna behandlas kan du när som helst återkalla det här samtycket för framtiden. Dessutom har du rätt att, under vissa omständigheter, kräva att hanteringen av dina personuppgifter begränsas. Vidare har du rätt att inge klagomål hos ansvarig tillsynsmyndighet.

Om detta och gällande andra frågor på temat uppgiftsskydd kan du när som helst kontakta oss på den adress som anges i utgivningsinformationen.

Analysverktyg och verktyg från utomstående företag

När du besöker den här webbplatsen kan ditt surfbeteende utvärderas statistiskt. Detta görs framför allt med så kallade analysprogram.

Detaljerad information om de här analysprogrammen finns i följande integritetspolicy.

2. Hosting och Content Delivery Networks (CDN)

Extern hosting

Den här webbplatsen har en extern tjänsteleverantör som värd (hoster). De personuppgifter som registreras på den här webbplatsen sparas på värdens servrar. Detta kan framför allt vara IP-adresser, kontaktförfrågningar, meta- och kommunikationsdata, avtalsuppgifter, kontaktuppgifter, namn, webbplatsanrop och övriga uppgifter som genereras via en webbplats.

Värdens insats görs med syftet att uppfylla avtal gentemot våra potentiella och befintliga kunder (art. 6 stycke 1 lit. b GDPR) och för att säkert, snabbt och effektivt tillhandahålla våra onlinetjänster genom ett professionellt företag (art. 6 stycke 1 lit. f GDPR).

Vår värd kommer endast att behandla dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för värden för att uppfylla sina åtaganden och följa våra instruktioner gällande de här uppgifterna.

Vi anlitar följande värd:

ALL-INKL.COM – Neue Medien Münnich
Innehavare: René Münnich
Hauptstraße 68, 02742 Friedersdorf, Germany

Slutande av ett personuppgiftsbiträdesavtal

För att garantera behandling som uppfyller uppgiftsskyddet har vi slutit ett personuppgiftsbiträdesavtal med vår värd.

3. Allmän information och obligatorisk information

Uppgiftsskydd

För operatören av de här sidorna är det mycket viktigt att skydda dina personuppgifter. Vi hanterar dina personuppgifter konfidentiellt och uppfyller de lagstadgade dataskyddsföreskrifterna samt denna integritetspolicy.

När du använder den här webbplatsen samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter som du kan identifieras som person med. Föreliggande integritetspolicy tar upp vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till. Den tar också upp hur och med vilket syfte detta görs.

Vi vill uppmärksamma att dataöverföringen på internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Ett heltäckande skydd av data mot åtkomst från tredje part är inte möjligt.

Information ansvarig instans

Ansvarig instans för databehandlingen på den här webbplatsen är:

HELLA GmbH & Co. KGaA
Rixbecker Str. 75 D-59552 Lippstadt

Telefon: +49-294138-0
E-post: info@hella.com

Ansvarig instans är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra, beslutar om syften och medel för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser och dylikt).

Lagringstid

Om ingen mer specificerad lagringstid har angivits i den här integritetspolicyn, är dina personuppgifter kvar hos oss fram till att syftet för uppgiftsbehandlingen upphör. Om du gör gällande en berättigad begäran om radering eller återkallar ett samtycke för uppgiftsbehandling, raderas dina uppgifter, om det inte finns någon annan juridisk tillåten grund för att spara dina personuppgifter (t.ex. skattemässiga eller handelsrättsliga arkiveringsplikter), i senast angivna fall sker raderingen när dessa grunder har upphört.

Lagstadgad personuppgiftsansvarig

Vi har anlitat en personuppgiftsansvarig för vårt företag.

HELLA GmbH & Co. KGaA
Rixbecker Straße 75
59552 Lippstadt
Kontakt

Information om vidareförmedling av uppgifter till USA

På vår webbplats är bland annat verktyg integrerade från företag med säte i USA. Om dessa verktyg är aktiva kan dina personuppgifter vidareförmedlas till servrarna i USA för respektive företag. Vi vill informera om att USA inte är något säkert tredje land i enlighet med EU:s lagar om uppgiftsskydd. Företag i USA är förpliktigade att lämna ut personuppgifter till säkerhetsmyndigheter utan att du som drabbad kan vidta rättsliga åtgärder. Därför kan det inte uteslutas att myndigheter i USA (t.ex. säkerhetstjänster) med syftet övervakning behandlar, utvärderar och varaktigt sparar dina uppgifter som ligger på servrar i USA. Vi kan inte påverka de här behandlingsaktiviteterna.

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingsprocesser är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ett gjort samtycke. Rättsenligheten av den databehandling som har gjorts fram till återkallandet berörs inte av återkallandet.

Rätt till invändning mot insamling av uppgifter i särskilda fall samt mot direktreklam (art. 21 GDPR)

OM UPPGIFTSBEHANDLING BASERAT PÅ ART. 6 STYCKE 1 LIT. E ELLER F GDPR GÖRS, HAR DU NÄR SOM HELST RÄTTEN ATT INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER AV SKÄL SOM GES AV DIN SPECIFIKA SITUATION, DETTA GÄLLER ÄVEN FÖR PROFILERING SOM STÖDS AV DESSA BESTÄMMELSER. RESPEKTIVE RÄTTSLIG GRUND SOM EN BEHANDLNG GRUNDAS PÅ FRAMGÅR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY. OM DU INVÄNDER, KOMMER VI INTE LÄNGRE ATT BEHANDLA DINA AKTUELLA PERSONUPPGIFTER, OM VI INTE KAN BEVISA TVINGANDE SKYDDSVÄRDA GRUNDER FÖR BEHANDLINGEN, VILKA VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER ELLER BEHANDLINGEN ÄR TILL FÖR ATT GÖRA GÄLLANDE, UTÖVA ELLER FÖRSVARA VÅRA RÄTTSLIGA ANSPRÅK (INVÄNDNING ENLIGT ART. 21 STYCKE 1 GDPR).

BEHANDLAS DINA PERSONUPPGIFTER FÖR DIREKTREKLAM, HAR DU RÄTTEN ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DE PERSONUPPGIFTER SOM GÄLLER DIG MED SYFTET DYLIK REKLAM; DETTA GÄLLER ÄVEN FÖR PROFILERING, I DEN MÅN DEN ÄR RELATERAD TILL DYLIK DIREKTREKLAM. OM DU INVÄNDER KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER DÄREFTER INTE LÄNGRE ATT ANVÄNDAS FÖR DIREKTREKLAM (INVÄNDAN ENLIGT ART. 21 STYCKE 2 GDPR).

Besvärsrätt hos ansvarig tillsynsmyndighet

Vid överträdelser mot GDPR har den drabbade rätten att inge klagomål hos en tillsynsmyndighet, i synnerhet i medlemslandet för din gängse vistelseort, din arbetsplats eller platsen för den misstänkta överträdelsen. Du har oaktat något annat förvaltningsrättsligt eller juridiskt rättsmedel, rätten att inge klagomål.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätten att få uppgifterna överlämnade, vilka vi behandlar automatiserat baserat på ditt samtycke eller för uppfyllande av avtal, till dig själv eller någon utomstående i ett gängse, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till någon annan ansvarig person, görs detta endast om det är tekniskt genomförbart.

SSL- resp. TLS-kryptering

Denna sida använder av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, som t.ex. beställningar eller förfrågningar, som du skickar till oss som webbplatsoperatör, en SSL- resp. TLS-kryptering. Du känner igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad ändras från
”http://“ till ”https://“ och på låssymbolen på adressraden i webbläsaren.

Om SSL- resp. TLS-kryptering är aktiverat kan uppgifterna som du skickar till oss inte läsas av tredje part.

Information, radering och rättelse

Inom ramen av gällande lagbestämmelser har du alltid rätten att avgiftsfritt
få information om dina sparade personuppgifter, var de kommer från och mottagare samt syftet med databehandlingen och ev. rätt till att dina uppgifter rättas eller raderas. Om detta och gällande andra frågor på temat personuppgifter kan du när som helst kontakta oss på den adress som anges i utgivningsinformationen.

Rätt till begräsning av behandlingen

Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om detta kan du när som helst kontakta oss på den adress som anges i utgivningsinformationen. Rätt till begräsning av behandlingen finns i följande fall:

 • Om du bestrider korrektheten för de personuppgifter som är sparade hos oss, behöver vi som regel tid för att kontrollera detta. För den tid som kontrollen tar, har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
 • Om behandlingen av dina personuppgifter har skett/sker orättmätigt, kan du istället för radering kräva att uppgiftsbehandlingen begränsas.
 • Om vi inte längre behöver dina personuppgifter, med du behöver dem för att utöva, försvara eller göra gällande rättsanspråk, har du rätten att istället för radering, kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
 • Om du har invänt enligt art. 21 stycke 1 GDPR, måste en avvägning göras mellan dina och våra intressen. Så länge det inte står fast, vems intressen som väger tyngst, har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter, får dessa uppgifter – bortsett från att spara dem – endast behandlas med ditt samtycke eller för att göra gällande, utöva eller försvara rättsanspråk eller för att skydda rätten för någon annan fysisk eller juridisk person eller grunder gällande ett viktigt allmänt intresse för Europeiska unionen eller något medlemsland.

Invändning mot e-postreklam

Härmed invänds mot nyttjandet av de kontaktuppgifter som har angivits inom ramen av plikten att ange utgivare (Tyskland) för att skicka reklam och informationsmaterial som inte uttryckligen har begärts. Operatören av sidorna förbehåller sig uttryckligen rättsliga steg om önskad reklaminformation skickas exempelvis genom skräp-e-post.

4. Uppgiftsregistrering på den här webbplatsen

Cookies

Våra internetsidor använder så kallade ”cookies”. Cookies är små textfiler och skadar inte din terminal. De sparas antingen temporärt den tid en session varar (session-cookies) eller permanent (permanenta cookies) i din terminal. Session-cookies raderas automatiskt efter ditt besök. Permanenta cookies förblir sparade i din terminal tills du raderar dem själv eller din webbläsare raderar dem automatiskt.

Till en del kan även cookies från externa företag sparas i din terminal när du går in på våra sidor (Third-Party-Cookies). Dessa gör det möjligt för oss eller dig att använda vissa tjänster från externa företag (t.ex. cookies för att genomföra betalningstjänster).

Cookies har olika funktioner. Många cookies är tekniskt nödvändiga eftersom vissa webbplatsfunktioner inte skulle fungerar utan dem (t.ex. varukorgsfunktion eller att visa videor). Andra cookies är till för att utvärdera användaruppträdande eller visa reklam.
Cookies som är nödvändiga för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen (nödvändiga cookies) eller för att tillhandahålla specifika funktioner som du vill ha (funktionscookies, t.ex. för varukorgsfunktionen) eller för att optimera webbplatsen (t.ex. cookies för att mäta antalet webbplatsbesökare), sparas baserat på art. 6 stycke 1 lit. f GDPR såtillvida ingen annan rättslig grund anges. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse att spara cookies för att tillhandahålla sina tjänster tekniskt felfritt och på ett optimerat sätt. I den mån samtycke att spara cookies efterfrågas, sparas aktuella cookies uteslutande baserat på detta samtycke (art 6 stycke 1 lit. a GDPR); samtycket kan när som helst återkallas.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras när cookies sätts och endast tillåter cookies i undantagsfall, nekar godkännande av cookies i specifika fall eller generellt eller aktiverar automatisk radering av cookies när webbläsaren stängs. Avaktiveras cookies kan det leda till att funktionerna på den här webbplatsen begränsas.

I den mån cookies används från utomstående företag eller för analys, kommer vi att informera om detta särskilt inom ramen av den här integritetspolicyn och i förekommande fall be om samtycke.

Samtycke till cookies med Cookiebot

Den här webbplatsen använder Cookie-Consent-tekniken från Cookiebot, för att få ditt samtycke att spara specifika cookies i din terminal eller för att använda specifika teknologier och dokumentera dessa i överensstämmelse med uppgiftsskyddet. Leverantören av denna teknologi är Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denmark, https://www.cookiebot.com/de
(i fortsättningen kallad ”Cookiebot”).

När du går in på vår webbplats överförs följande personuppgifter till Cookiebot:

 • Ditt samtycke/dina samtycken resp. återkallande av ditt samtycke/dina samtycken
 • Din IP-adress
 • Information om din webbläsare
 • Information om din terminal
 • Tidpunkt för besöket på webbplatsen

Vidare sparar Cookiebot en cookie i din webbläsare för att kunna koordinera gjorda samtycken och återkallanden av dem. Uppgifterna som har registrerats på det här sättet sparas fram till att du begär att de raderas, raderar själva Cookiebot-cookien eller syftet för att spara uppgifter upphör. Tvingande lagstadgade arkiveringsskyldigheter berörs ej.

Användningen av Cookiebot görs för att få det i lag föreskrivna samtyckena för användning av specifika teknologier. Rättslig grund för detta är art. 6 stycke 1 s. 1 lit. c GDPR.

Personuppgiftsbiträdesavtal

Vi har slutit ett personuppgiftsbiträdesavtal med Cookiebot. Det handlar här om ett avtal som föreskrivs i lagarna om uppgiftsskydd, avtalet garanterar att Cookiebot behandlar personuppgifterna för besökarna på vår webbplats enligt våra instruktioner och att GDPR efterföljs.

Serverloggfiler

Sidornas operatör samlar in och sparar automatiskt information i så kallade serverloggfiler som din webbläsare överför till oss automatiskt. Informationen är:

 • Webbläsartyp och webbläsarversion
 • Använt operativsystem
 • Referrer URL
 • Värdnamn för anropande dator
 • Klockslag för serverbegäran
 • IP-adress

De här uppgifterna sammanförs inte med andra datakällor.

Registreringen av de här uppgifterna sker baserat på art. 6 stycke 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse att visa sin webbplats tekniskt felfritt och att optimera den – för detta måste dessa serverloggfilter registreras.

Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss via kontaktformulär, sparas dina uppgifter från formuläret, inklusive de kontaktuppgifter du har angivit där, hos oss med syftet att hantera förfrågan och om fler frågor skulle uppstå. Dessa uppgifter lämnar vi inte vidare utan ditt samtycke.

Behandlingen av de här uppgifterna sker baserat på art. 6 stycke 1 lit. b GDPR, såtillvida din förfrågan är relaterad till att uppfylla ett avtal eller för att genomföra åtgärder för föravtal. I alla övriga fall grundas behandlingen på vårt berättigade intresse av effektiv hantering av de förfrågningar som inkommer till oss (art 6 stycke 1 lit. f GDPR) eller på ditt samtycke (art. 6 stycke 1 lit. a GDPR) såtillvida du har blivit tillfrågad om samtycke.

De uppgifter som du anger i kontaktformuläret stannar hos oss, fram till att du begär att de raderas, du återkallar ditt samtycke för att spara dem eller syftet med att spara uppgifterna upphör (t.ex. när hanteringen av din förfrågan har avslutats). Tvingande lagbestämmelser – i synnerhet arkiveringstider – berörs ej.

Förfrågan via e-post, telefon eller telefax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller telefax sparas och behandlas din förfrågan inklusive alla personuppgifter som framgår av denna (namn, förfrågan) hos oss med syftet att hantera ditt ärende. Dessa uppgifter lämnar vi inte vidare utan ditt samtycke.

Behandlingen av de här uppgifterna sker baserat på art. 6 stycke 1 lit. b GDPR, såtillvida din förfrågan är relaterad till att uppfylla ett avtal eller för att genomföra åtgärder för föravtal. I alla övriga fall grundas behandlingen på vårt berättigade intresse av effektiv hantering av de förfrågningar som inkommer till oss (art 6 stycke 1 lit. f GDPR) eller på ditt samtycke (art. 6 stycke 1 lit. a GDPR) såtillvida du har blivit tillfrågad om samtycke.

De uppgifter som du har skickat till oss vid kontaktförfrågningar stannar hos oss, fram till att du begär att de raderas, du återkallar ditt samtycke för att spara dem eller syftet med att spara uppgifterna upphör (t.ex. när hanteringen av ditt ärende har avslutats). Tvingande lagbestämmelser – i synnerhet lagstadgade arkiveringstider – berörs ej.

5. Analysverktyg och reklam

Matomo (före detta Piwik)

Den här webbplatsen använder open source webbanalystjänsten Matomo. Matomo använder teknologier, vilka möjliggör sidövergripande igenkänning av användaren för att analysera användarbeteendet (t.ex. cookies eller digitalt fingeravtryck). Informationen som har registrerats av Matomo om användningen av den här
webbplatsen sparas på vår server. IP-adressen anonymiseras innan den sparas.

Med hjälp av Matomo kan vi registrera och analysera uppgifter om användningen av vår webbplats genom webbplatsens besökare. Genom detta kan vi bl.a. ta reda på när vilka sidanrop gjordes och från vilken region de kommer. Dessutom registrerar vi olika loggfiler (t.ex. IP-adress, referrer, använda webbläsare och operativsystem) och kan mäta om besökarna på webbplatsen utför specifika åtgärder (t.ex. klickningar, köp och dylikt).

Användningen av det här analysverktyget sker baserat på art. 6 stycke 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av den anonymiserade analysen av användarbeteendet för att optimera både webbsidans innehåll och reklamen. Om förfrågan har gjorts om samtycke (t.ex. samtycke för att spara cookies), sker behandlingen uteslutande baserat på art. 6 stycke 1 lit. a GDPR; samtycket kan när som helst återkallas.

Matomo-hosting

Följande externa företag anlitas av oss som värd för Matomo:

Piwik PRO GmbH
Lina-Bommer-Weg 6
51149 Köln Germany

Slutande av ett personuppgiftsbiträdesavtal

Vi har slutit ett personuppgiftsbiträdesavtal med dessa externa företag, avtalet garanterar att de uppgifter som har registrerats med Matomo uteslutande får behandlas enligt våra instruktioner och i överensstämmelse med GDPR.

6. Nyhetsbrev

Nyhetsbrevuppgifter

Om du vill få det nyhetsbrev som erbjuds på den här webbplatsen, behöver vi en e-postadress samt information som tillåter oss att kontrollera att du är innehavare av den angivna e-postadressen och är införstådd med att ta emot nyhetsbrevet. Fler uppgifter samlas inte in eller endast på frivillig bas. Vi använder uteslutande de här uppgifterna för att skicka den begärda informationen och överför den inte till tredje part.

Behandlingen av de uppgifter som anges i anmälan till nyhetsbrevet görs uteslutande baserat på ditt samtycke (art. 6 stycke 1 lit. a GDPR). Det gjorda samtycket för att spara dina uppgifter, e-postadressen samt att använda den för att skicka nyhetsbrevet kan när som helts återkallas, exempelvis via länken för ”sluta prenumerera” i nyhetsbrevet. Rättsenligheten av redan gjorda databehandlingen berörs inte av återkallandet.

De uppgifter som du har lagt in hos oss för att få nyhetsbrevet, sparas av oss resp. tjänsteleverantören för nyhetsbrevet fram tills att du avregistrerar dig för nyhetsbrevet och raderas från nyhetsbrevets utskickslista efter att nyhetsbrevet har avbeställts. Uppgifter som har sparats hos oss för andra syften berörs inte av detta.

Efter att du har avregistrerat dig från nyhetsbrevets utskickslista sparas din e-postadress hos oss eller hos tjänsteleverantören för nyhetsbrevet i en svartlista för att förhindra framtida utskick. Uppgifterna från svartlistan används endast för detta syfte och sammanförs inte med andra uppgifter.
Detta ligger i både ditt och vårt intresse för att efterfölja lagbestämmelserna vid utskick av nyhetsbrev (berättigat intresse enligt art. 6 stycke 1 lit. f GDPR). Lagringen i svartlistan har ingen tidsbegränsning. Du kan invända mot lagringen såtillvida dina intressen överväger vårt berättigade intresse.

7. Plugins och verktyg

YouTube med utökat uppgiftsskydd

Den här webbplatsen integrerar videor från YouTube. Operatör för sidorna är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi använder YouTube i det avancerade sekretessläget. Detta läge gör enligt YouTube att ingen information sparas av YouTube om besökarna på den här webbplatsen innan du tittar på videon. Vidarelämnande av uppgifter till YouTube-partner utesluts dock inte tvingande genom det avancerade sekretessläget. YouTube upprättar – oberoende om du tittar på en video – en anslutning till Google DoubleClick-nätverket.

Så snart du startar en YouTube-video på den här webbplatsen, skapas en anslutning till YouTubes servrar. YouTube-servrarna meddelas då vilka av våra sidor som du har besökt. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto, gör du det möjligt för YouTube att koordinera ditt surfbeteende direkt med din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

Vidare kan YouTube spara olika cookies i din terminal efter att en video har startats eller använda jämförbara identifieringsteknologier (t.ex. digitalt fingeravtryck). På det här sättet kan YouTube få information om besökare på den här webbplatsen. Den här informationen används bl.a. för att registrera videostatistik, förbättra användarvänligheten och förebygga bedrägeriförsök.

Eventuellt kan fler dataöverföringsprocesser utlösas efter att en YouTube-video har startats, vilka vi inte kan påverka.

Nyttjandet av YouTube görs för att vårt onlineinnehåll ska få ett tilltalande utseende. Detta utgör ett berättigat intresse enligt art. 6 stycke 1 lit. f GDPR. Om förfrågan har gjorts om samtycke sker behandlingen uteslutande baserat på art. 6 stycke 1 lit. a GDPR; samtycket kan när som helst återkallas.

Mer information om uppgiftsskydd hos YouTube finns i integritetspolicyn på: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google webbfonter (lokal hosting)

Den här sidan använder för enhetlig visning av texttyper så kallade webbfonter, vilka tillhandahålls av Google. Google-fonterna är installerade lokalt. En anslutning till servrar för Google görs då inte.

Mer information om Google webbfonter finns på https://developers.google.com/fonts/faq och i integritetspolicyn för Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.