Hella Logo Key Visual

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

1. Ochrona danych w skrócie

Ogólne informacje

Poniżej przedstawiono informacje na temat tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz tę stronę. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych, które znajduje się poniżej niniejszego tekstu.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest wykonywane przez operatora strony. Jego dane kontaktowe znajdują się w stopce redakcyjnej tej strony.

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane?

Z jednej strony Twoje dane są gromadzone, gdy nam je przekazujesz. Mogą to być np. dane, które wprowadzasz do formularza kontaktowego.

Inne dane są zbierane automatycznie lub za Twoją zgodą przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wywołania strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na tę stronę.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Niektóre dane są zbierane w celu zapewnienia poprawności działania strony. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?

Masz prawo do bezpłatnego otrzymania w dowolnym momencie informacji o pochodzeniu i odbiorcy danych osobowych oraz celu ich przechowywania. Masz również prawo do żądania poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, możesz w każdej chwili cofnąć tę zgodę ze skutkiem na przyszłość. Masz również prawo, w pewnych okolicznościach, zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Możesz w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej, aby zadać nam inne pytania dotyczące ochrony danych.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

Kiedy odwiedzasz tę stronę, Twoje zachowanie podczas surfowania może być ocenione statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą tzw. programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

2. Hosting i sieci dostarczania treści (CDN)

Hosting zewnętrzny

Ta strona jest obsługiwana przez zewnętrznego dostawcę usług (hoster). Dane osobowe zgromadzone na tej stronie są przechowywane na serwerach hostera. To może dotyczyć szczególnie adresów IP, próśb o kontakt, metadanych i danych komunikacyjnych, danych dotyczących umów, danych kontaktowych, nazwisk, dostępu do strony internetowej i innych danych generowanych za pośrednictwem strony internetowej.

Wykorzystanie hostera ma na celu realizację umowy z naszymi potencjalnymi i dotychczasowymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i sprawnego dostarczenia naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nasz hoster będzie przetwarzał Twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia zobowiązań związanych z realizacją i będzie postępował zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.

Używamy następującego hostera:

ALL-INKL.COM – Neue Medien Münnich
Właściciel: René Münnich
Hauptstraße 68, 02742 Friedersdorf, Niemcy

Zawarcie umowy o realizację zamówienia

W celu zagwarantowania przetwarzania danych zgodnego z zasadami ochrony danych osobowych, zawarliśmy z naszym hostem umowę o realizację zamówienia.

3. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe są traktowane przez nas poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszym Oświadczeniem o ochronie danych osobowych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, z którymi można się osobiście zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak to się robi i w jakim celu.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga na temat organu odpowiedzialnego

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest

HELLA GmbH & Co. KGaA
Rixbecker Str. 75 D-59552 Lippstadt

Telefon: +49-294138-0
E-mail: info@hella.com

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail itp.).

Okres przechowywania

O ile w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe pozostają u nas do momentu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane. W przypadku złożenia uzasadnionego wniosku o usunięcie lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane te zostaną usunięte, o ile nie mamy innych prawnie dopuszczalnych powodów przechowywania Twoich danych osobowych (np. podatkowe lub handlowe okresy przechowywania); w tym drugim przypadku usunięcie nastąpi po ustaniu tych powodów.

Pełnomocnik do spraw ochrony danych osobowych wymagany przez prawo

Dla naszej firmy wyznaczyliśmy pełnomocnika do spraw ochrony danych osobowych.

HELLA GmbH & Co. KGaA
Rixbecker Straße 75
59552 Lippstadt
Kontakt

Uwaga dotycząca przekazywania danych do USA

Nasza strona zawiera m.in. narzędzia firm z siedzibą w USA. Gdy te narzędzia są aktywne, dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane na amerykańskie serwery odpowiednich firm. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że USA nie są bezpiecznym krajem trzecim w rozumieniu prawa UE o ochronie danych. Firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości wniesienia przez Ciebie jako osoby zainteresowanej działań prawnych. Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np. tajne służby) mogą przetwarzać, oceniać i stale przechowywać Twoje dane na serwerach USA w celach monitorowania. Nie mamy żadnego wpływu na te czynności przetwarzania.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. Wcześniejszą zgodę możesz cofnąć w dowolnym momencie. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych prowadzonych do momentu cofnięcia zgody.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz do bezpośredniej reklamy (art. 21 RODO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. E LUB F RODO, TO MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI SPRZECIWIĆ SIĘ PRZETWARZANIU SWOICH DANYCH OSOBOWYCH Z POWODÓW WYNIKAJĄCYCH Z TWOJEJ KONKRETNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA NA PODSTAWIE TYCH PRZEPISÓW. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O OCHRONIE DANYCH. W PRZYPADKU TWOJEGO SPRZECIWU NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE UDOWODNIĆ, ŻE ISTNIEJĄ ISTOTNE POWODY PRZETWARZANIA DANYCH, KTÓRE ZASŁUGUJĄ NA OCHRONĘ I KTÓRE PRZEWAŻAJĄ NAD TWOIMI INTERESAMI, PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI, LUB JEŻELI PRZETWARZANIE NIE SŁUŻY DO DOCHODZENIA, WYKONYWANIA LUB OBRONY ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 1 RODO).

JEŻELI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE DLA CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI SPRZECIWIĆ SIĘ PRZETWARZANIU SWOICH DANYCH OSOBOWYCH DLA CELÓW TAKIEGO MARKETINGU, W TYM PROFILOWANIU, O ILE JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. W PRZYPADKU SPRZECIWU TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ PÓŹNIEJ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ (SPRZECIW W ROZUMIENIU ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia przepisów RODO osoby, których to dotyczy, mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, przekazać Tobie lub stronie trzeciej, w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, będzie to miało miejsce tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przekazywania poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania wysyłane do nas jako operatora strony, strona ta wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresowa przeglądarki
zmienia się z „http://” na „https://”, oraz po symbolu kłódki w linii przeglądarki.

Jeśli aktywowane jest szyfrowanie SSL lub TLS, to dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych, masz prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do ich usunięcia lub poprawienia. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań na temat danych osobowych, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu można się z nami skontaktować w każdej chwili pod adresem podanym w stopce. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

 • Jeśli kwestionujesz dokładność przechowywanych przez nas danych osobowych, zwykle potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas trwania kontroli masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych było/jest prowadzone niezgodnie z prawem, możesz wnioskować o ograniczenie przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
 • Jeżeli Twoje dane osobowe nie są nam już potrzebne, ale potrzebujesz ich do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
 • Jeżeli złożyłeś sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, należy zachować równowagę między Twoimi a naszymi interesami. Dopóki nie jest jeszcze jasne, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Jeżeli użytkownik ograniczył przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być przetwarzane – poza ich przechowywaniem – tylko za jego zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub też ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązkowej stopki do przesyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niezamówionych informacji reklamowych, na przykład za pomocą spamu.

4. Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Pliki cookie

Nasze strony internetowe używają tak zwanych „cookie”. Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi i nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia końcowego. Są one albo przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika tymczasowo na czas trwania sesji (session cookies) albo na stałe (permanent cookies). Session cookies są automatycznie usuwane po zakończeniu Twojej wizyty. Permanent cookies są przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym do momentu ich samodzielnego usunięcia lub do momentu ich automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach po wejściu na naszą stronę mogą być również zapisywane na urządzeniu końcowym pliki cookie firm trzecich (third-party-cookies). Umożliwiają one nam lub Tobie korzystanie z niektórych usług firm trzecich (np. cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie mają różne funkcje. Liczne pliki cookie są niezbędne ze względów technicznych, ponieważ bez nich pewne funkcje strony internetowej nie działałyby (np. funkcja koszyka zakupów lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie są używane do oceny zachowań użytkowników lub wyświetlania reklam.
Pliki cookie, które są wymagane do realizacji procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie) lub do zapewnienia określonych, pożądanych funkcji (funkcjonalne pliki cookie, np. dla funkcji koszyka) lub do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności strony internetowej) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, chyba że podano inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie poprawnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeżeli złożono wniosek o zgodę na przechowywanie plików cookie, to przechowywanie tych plików opiera się wyłącznie na tej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgoda może zostać odwołana w każdej chwili.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, abyś był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwalał na te pliki tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczał akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie oraz aktywował automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli wyłączysz obsługę plików cookie, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

O ile pliki cookie są wykorzystywane przez firmy trzecie lub do celów analizy, poinformujemy o tym oddzielnie w ramach niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych i w razie potrzeby poprosimy o Twoją zgodę.

Zgoda na pliki cookie z Cookiebot

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje technologię Cookie Content firmy Cookiebot w celu uzyskania zgody użytkownika na przechowywanie określonych plików cookie w urządzeniu końcowym lub na korzystanie z określonych technologii oraz w celu udokumentowania tego w sposób zgodny z ochroną danych. Dostawcą tej technologii jest Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhaga, Dania, https://www.cookiebot.com/de
(dalej nazywany „Cookiebot”).

Po wejściu na naszą stronę internetową, następujące dane osobowe są przekazywane do Cookiebota:

 • Twoja zgoda (zgody) lub wycofanie zgody (zgód)
 • Twój adres IP
 • Informacje o Twojej przeglądarce
 • Informacje o Twoim urządzeniu
 • Czas Twojej wizyty na stronie internetowej

Ponadto Cookiebot przechowuje plik cookie w Twojej przeglądarce, aby móc przypisać Ci daną zgodę lub jej odwołanie. Zebrane w ten sposób dane są przechowywane do momentu, gdy użytkownik zażąda ich usunięcia, skasowania samego cookiebot lub do momentu, gdy cel, dla którego dane te są przechowywane, przestanie mieć zastosowanie. Obowiązkowe ustawowe wymogi dotyczące przechowywania pozostają nienaruszone.

Cookiebot jest używany w celu uzyskania wymaganej prawem zgody na korzystanie z niektórych technologii. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO.

Umowa o realizację zamówienia

Zawarliśmy umowę na realizację zamówienia z firmą Cookiebot. Jest to umowa o ochronie danych osobowych, która gwarantuje, że Cookiebot przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową tylko zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

Pliki dziennika serwera

Dostawca tych stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera (server log files), które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:

 • Typ i wersja przeglądarki
 • Zastosowany system operacyjny
 • URL strony odsyłającej
 • Nazwa hosta komputera dostępowego
 • Czas zapytania serwera
 • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu muszą być rejestrowane pliki dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

W przypadku wysłania do nas zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza, w tym dane kontaktowe, które tam podasz, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Twojej zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli Twoje zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędny do podjęcia działań przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), pod warunkiem, że zgoda ta była wymagana.

Dane wpisane przez Ciebie w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub przestanie obowiązywać cel, dla którego były przechowywane (np. po przetworzeniu Twojego zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Zapytanie kierowane pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem

Jeżeli skontaktujesz się z nami za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, to Twoje zapytanie wraz z wszystkimi danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu przetworzenia zapytania. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Twojej zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli Twoje zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędny do podjęcia działań przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), pod warunkiem, że zgoda ta była wymagana.

Dane, które przesyłasz do nas w ramach próśb kontaktowych, pozostaną u nas do czasu, aż poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub przestanie obowiązywać cel, dla którego były przechowywane (np. przetworzeniu Twojego zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy zatrzymania – pozostają nienaruszone.

5. Narzędzia analityczne i reklama

Matomo (dawniej Piwik)

Ta strona korzysta z otwartego serwisu analizy internetowej Matomo. Matomo wykorzystuje technologie, które umożliwiają rozpoznanie użytkownika na różnych stronach w celu analizy zachowań użytkownika (np. pliki cookie lub pobieranie odcisków palców z urządzenia). Informacje zarejestrowane przez Matomo na temat korzystania z tej witryny są przechowywane na naszym serwerze. Adres IP jest anonimizowany przed zapisaniem.

Z pomocą Matomo jesteśmy w stanie gromadzić i analizować dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej przez odwiedzających. Dzięki temu możemy dowiedzieć się m.in. kiedy dokonano odsłon i z jakiego regionu pochodziły. Gromadzimy również różne pliki dziennika (np. adres IP, referrer, używana przeglądarka i system operacyjny) i możemy zmierzyć, czy odwiedzający naszą stronę wykonują określone czynności (np. kliknięcia, zakupy itp.).

To narzędzie analityczne jest stosowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przeprowadzeniu anonimowej analizy zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można w każdej chwili cofnąć.

Hosting Matomo

Hostujemy Matomo u następującego zewnętrznego dostawcy:

Piwik PRO GmbH
Lina-Bommer-Weg 6
51149 Kolonia Niemcy

Zawarcie umowy o realizację zamówienia

Z tymi stronami zewnętrznymi zawarliśmy umowę o realizacji zamówienia, która gwarantuje, że dane zebrane za pomocą Matomo są przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

6. Newsletter

Dane do newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać oferowany na stronie internetowej biuletyn informacyjny, potrzebujemy od Ciebie adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam sprawdzić, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i czy wyrażasz zgodę na otrzymywanie biuletynu. Dalsze dane nie są gromadzone lub są zbierane wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Używamy tych danych wyłącznie do przesyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Dane podane w formularzu rejestracyjnym newslettera będą przetwarzane wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na przechowywanie swoich danych, adresu e-mail i jego wykorzystanie do wysyłania newslettera, np. klikając na link „wypisz się” w newsletterze. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Dane, które przekażesz nam w celu subskrypcji newslettera, będą przechowywane przez nas lub dostawcę newslettera do czasu rezygnacji z subskrypcji newslettera i zostaną usunięte z listy dystrybucyjnej newslettera po rezygnacji z subskrypcji newslettera. Dane, które zostały przez nas zapisane do innych celów, pozostają nienaruszone.

Po usunięciu użytkownika z listy dystrybucyjnej newslettera, jego adres e-mail może zostać przez nas lub dostawcę newslettera zapisany na czarnej liście, aby zapobiec wysyłce w przyszłości. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane wyłącznie do tego celu i nie będą łączone z innymi danymi.
Służy to zarówno Twoim interesom, jak i naszym interesom w zgodzie z wymogami prawnymi przy wysyłaniu newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Możesz sprzeciwić się przechowywaniu, jeśli Twoje interesy przeważają nad naszymi uzasadnionymi interesami.

7. Wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną ochroną danych

Ta strona integruje filmy z YouTube. Operatorem tych stron jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Używamy YouTube w zaawansowanym trybie prywatności. Według YouTube, tryb ten powoduje, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających tę stronę przed obejrzeniem filmu. Jednak rozszerzony tryb prywatności nie musi wykluczać przekazywania danych partnerom YouTube. Niezależnie od tego, czy oglądasz film, czy nie, YouTube łączy się z siecią Google DoubleClick.

Gdy tylko uruchomisz na tej stronie film YouTube, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube, pozwalasz YouTube na przypisanie Twojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

Ponadto YouTube może po uruchomieniu filmu przechowywać różne pliki cookie na urządzeniu końcowym lub korzystać z porównywalnych technologii rozpoznawania (np. pobierania odcisków palców z urządzenia). W ten sposób YouTube może uzyskać informacje o odwiedzających tę stronę. Informacje te są wykorzystywane m.in. do gromadzenia statystyk oglądania filmów, poprawy komfortu użytkowania i zapobiegania oszustwom.

Możliwe jest, że po uruchomieniu filmu na YouTube, mogą zostać uruchomione dalsze operacje przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

YouTube jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli złożono wniosek o zgodę, to przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać cofnięta w każdej chwili.

Więcej informacji na temat polityki prywatności YouTube można znaleźć w ich polityce prywatności na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Czcionki internetowe Google (lokalny hosting)

Ta strona korzysta z tzw. czcionek internetowych, które są dostarczane przez Google, do jednolitego wyświetlania czcionek. Czcionki internetowe Google są instalowane lokalnie. Nie następuje połączenie z serwerami Google.

Więcej informacji na temat czcionek internetowych Google można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.