Hella Logo Key Visual

Databeskyttelseserklæring

1. Samlet oversigt over databeskyttelse

Generel information

Følgende vejledning giver et enkelt overblik over, hvad der sker med dine personoplysninger, når du går ind på denne hjemmeside. Personoplysninger er alle de data, der kan knyttes til dig personligt. Detaljerede oplysninger om emnet databeskyttelse finder du i vores databeskyttelseserklæring, som du finder under denne tekst.

Indsamling af oplysninger på dette websted

Hvem er ansvarlig for indsamlingen af oplysninger på dette websted?

Behandlingen af oplysninger på dette websted sker ved ejeren af webstedet. Dennes kontaktoplysninger findes i kolofonen til dette websted.

Hvordan registrerer vi dine oplysninger?

Dine oplysninger indsamles blandt andet ved, at du meddeler os dem. Her kan der f.eks. være tale om oplysninger, som du indtaster i en kontaktformular.

Andre oplysninger registreres automatisk eller efter din accept ved besøg på webstedet af vores IT-systemer. Det er først og fremmest tekniske oplysninger (om f.eks. internetbrowser, operativsystem eller klokkeslæt for åbningen af siden). Registreringen af disse oplysninger sker automatisk, så snart du går ind på dette websted.

Hvad anvender vi dine oplysninger til?

En del af oplysningerne indsamles med henblik på at sikre fejlfri visning af webstedet. Andre oplysninger kan anvendes til analyse af din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du med hensyn til dine oplysninger?

Du har til enhver tid ret til uden betaling at få information om oprindelse, modtager og formål med de personoplysninger, der er opbevaret hos os. Du har desuden ret til at forlange berigtigelse eller sletning af disse oplysninger. Hvis du har givet tilladelse til behandling af dine oplysninger, kan du til enhver tid fremover tilbagekalde denne tilladelse. Desuden har du ret til under visse omstændigheder at forlange begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Desuden har du ret til at indgive en klage hos en ansvarshavende tilsynsmyndighed.

Du kan til enhver tid kontakte os vedrørende dette eller andre spørgsmål om emnet databeskyttelse på den adresse, der oplyses i kolofonen.

Analyseværktøjer og værktøjer fra tredjepartsudbydere

Ved besøg på dette websted kan din surf-adfærd blive analyseret statistisk. Det sker først og fremmest med såkaldte analyseprogrammer.

Detaljerede oplysninger om disse analyseprogrammer finder du i følgende databeskyttelseserklæring.

2. Hosting og Content Delivery Networks (CDN)

Ekstern hosting

Dette websted hostes af en ekstern udbyder (host). De personoplysninger, der indsamles på dette websted, gemmes på denne hosts servere. Der kan først og fremmest være tale om IP-adresser, kontaktforespørgsler, meta- og kommunikationsdata, ordredata, kontaktoplysninger, navne, besøg på webstedet og andre oplysninger, der generes om et websted.

Anvendelsen af hosten sker med henblik på opfyldelsen af en kontrakt over for vores potentielle og eksisterende kunder (art. 6 stk. 1 lit. B GDPR) og af hensyn til sikker, hurtig og effektiv visning af vores online-tilbud ved en professionel udbyder (art. 6, stk. 1 lit. f GDPR).

Vores host behandler kun dine oplysninger, hvis dette er nødvendigt af hensyn til udførelsen af dennes forpligtelser og denne følger vores anvisninger i relation til disse oplysninger.

Vi anvender følgende host:

ALL-INKL.COM – Neue Medien Münnich
Indehaver: René Münnich
Hauptstraße 68, 02742 Friedersdorf, Tyskland

Indgåelse af kontrakt om ordrebehandling

For at sikre at behandlingen sker i overensstemmelse med databeskyttelsen, har vi indgået en kontrakt med vores host om ordrebehandling.

3. Generel information og information om forpligtelser

Databeskyttelse

Ejerne af disse sider tager beskyttelsen af dine personoplysninger meget alvorlig. Vi behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med de lovbestemte databeskyttelsesforskrifter samt nærværende databeskyttelseserklæring.

Når du går ind på dette websted, indsamles der forskellige personoplysninger. Personoplysninger er data, der kan knyttes til dig personligt. Nærværende
databeskyttelseserklæring forklarer, hvilke oplysninger vi indsamler, og hvad vi anvender dem til. Den forklarer også, hvordan og til hvilket formål dette sker.

Vi henleder opmærksomheden på, at overførslen af oplysninger på internettet (f.eks. ved kommunikation på e-mail) kan være sårbar. Sikker beskyttelse af data mod adgang fra tredjepart er ikke mulig.

Oplysninger om ansvarshavende instans

Den ansvarshavende instans for behandlingen af oplysninger på dette websted er:

HELLA GmbH & Co. KGaA
Rixbecker Str. 75 D-59552 Lippstadt

Tlf.: +49-294138-0
E-mail: info@hella.com

Ansvarshavende instans er den naturlige eller juridiske person, der alene eller sammen med andre træffer beslutning om formål med og midler til behandlingen af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser og lign.).

Opbevaringstidsrum

Såfremt der i nærværende databeskyttelseserklæring ikke er nævnt noget særligt tidsrum for opbevaringen, opbevares dine personoplysninger hos os, indtil formålet med databehandlingen bortfalder. Hvis du vil gøre anmodning om sletning gældende eller vil tilbagekalde et samtykke om behandling af personoplysninger, vil dine oplysninger blive slettet, såfremt vi ikke har andre retligt godkendte grunde til at opbevare dine personoplysninger (f.eks. skatte- eller handelsretlige opbevaringsfrister); i sidstnævnte tilfælde sker sletningen ved bortfald af disse grunde.

Lovbestemt databeskyttelsesansvarlige

Vi har ansat en databeskyttelsesansvarlig i vores virksomhed.

HELLA GmbH & Co. KGaA
Rixbecker Straße 75
59552 Lippstadt
Kontakt

Oplysning om dataoverførsel til USA

På vores websted er der bl.a. tilknyttet værktøjer fra virksomheder med adresse i USA. Når disse værktøjer er aktive, kan dine personoplysninger videresendes til disse virksomheders servere i USA. Vi gør opmærksom på, at USA ikke er et sikkert tredjeland i medfør af EU’s databeskyttelseslovgivning. Virksomheder i USA er forpligtet til at udlevere personoplysninger til sikkerhedsmyndigheder, uden at du som berørt part kan gøre indsigelser mod dette ad rettens vej. Det kan derfor ikke udelukkes, at amerikanske myndigheder (f.eks. efterretningstjenester) behandler, analyserer og opbevarer dine oplysninger, der befinder sig på amerikanske servere. Vi har ingen indflydelse på denne behandling.

Tilbagekaldelse af samtykke til behandling af data

Mange databehandlingsprocedurer er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde et afgivet samtykke. Lovligheden af den databehandling, der er sket frem til tilbagekaldelsen, påvirkes ikke af tilbagekaldelsen.

Ret til indsigelse mod indsamling af personlige oplysninger i særlige tilfælde samt mod direkte markedsføring (art. 21 i GDPR)

HVIS BEHANDLINGEN SKER PÅ GRUNDLAG AF ART. 6 STK. 1 LIT. E ELLER F I GDPR, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE, AF ÅRSAGER, DER SKYLDES DIN SÆRLIGE SITUATION, MOD BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER; DETTE GÆLDER OGSÅ PROFILERING BASERET PÅ DISSE BESTEMMELSER. DET PÅGÆLDENDE RETSGRUNDLAG, SOM EN BEHANDLING BYGGER PÅ, FINDES I NÆRVÆRENDE DATABESKYTTELSESERKLÆRING. HVIS DU GØR INDSIGELSE, BEHANDLER VI IKKE LÆNGERE DINE PERSONOPLYSNINGER, MEDMINDRE VI KAN DOKUMENTERE TVINGENDE BESKYTTELSESVÆRDIGE ÅRSAGER, DER VEJER TUNGERE END DINE INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHEDER, ELLER BEHANDLINGEN ANVENDES TIL AT GØRE RETSKRAV GÆLDENDE, UDØVE ELLER FORSVARE RETSKRAV (INDSIGELSE JF. ART. 21 STK. 1 I GDPR).

HVIS DINE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLES MED HENBLIK PÅ DIREKTE MARKEDSFØRING, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DE PÅGÆLDENDE PERSONOPLYSNINGER TIL DEN FORM FOR MARKEDSFØRING; DETTE GÆLDER OGSÅ PROFILERING, HVIS DETTE ER FORBUNDET MED SÅDAN DIREKTE MARKEDSFØRING. HVIS DU GØR INDSIGELSE, VIL DINE PERSONOPLYSNINGER EFTERFØLGENDE IKKE LÆNGERE BLIVE ANVENDT TIL DIREKTE MARKEDSFØRING (INDSIGELSE JF. ART. 21 STK. 2 I GDPR).

Ret til indgivelse af klage hos tilsynsmyndighed

I tilfælde af overtrædelse af GDPR har den berørte ret til at indgive klage hos en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor vedkommende har sin sædvanlige bopæl, sin arbejdsplads eller stedet for den formentlige overtrædelse. Indsigelsesretten påvirkes ikke af andre administrationsretlige eller lovmæssige retsmidler.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få udleveret data, som vi behandler automatisk på baggrund af dit samtykke eller opfyldelsen af en kontrakt, til dig selv eller en tredjepart i et almindeligt kendt, maskinlæsbart format. Hvis du forlanger direkte overførsel af oplysningerne til en anden ansvarlig, sker dette kun, såfremt dette er teknisk muligt.

SSL- el. TLS-kryptering

Denne side anvender af hensyn til sikkerheden og til beskyttelse af overførslen af fortroligt indhold, som f.eks. bestillinger eller forespørgsler, som du sender til os i vores egenskab af sideudbyder, SSL-el. TLS-kryptering. Du kan kende en krypteret forbindelse på, at din browsers adresselinje skifter fra
“http://” til “https://” og på hængelåssymbolet i din browserlinje.

Hvis SSL- el. TLS-kryptering er aktiveret, kan de oplysninger, som du overfører til os, ikke også læses af tredjepart.

Indsigt, slettelse og berigtigelse

Som led i de gældende lovmæssige bestemmelser har du til enhver tid ret til information om dine registrerede personoplysninger, deres oprindelse og modtagere og formålet med behandlingen af oplysningerne og evt. ret til berigtigelse eller sletning af disse oplysninger uden beregning. Du kan til enhver tid kontakte os vedrørende dette eller andre spørgsmål om emnet personoplysninger på den adresse, der oplyses i kolofonen.

Ret til begrænsning af behandlingen

Du har ret til at forlange begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Du kan til enhver tid kontakte os vedrørende dette på den adresse, der oplyses i kolofonen. Retten til begrænsning af behandlingen gælder i følgende tilfælde:

 • Hvis du modsiger dig rigtigheden af de personoplysninger, som er registreret hos os, har vi som regel brug for tid til at kontrollere dem. I den periode, hvor de kontrolleres, har du ret til at forlange begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger skete/sker uretmæssigt, kan du i stedet for sletning forlange begrænsning af behandlingen.
 • Når vi ikke længere har brug for dine personoplysninger, men du har brug for dem til udøvelse, forsvar eller fremsættelse af retskrav, har du ret til, i stedet for sletning at forlange begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.
 • Hvis du har gjort indsigelse jf. art. 21 stk. 1 i GDPR skal der ske en afvejning af dine og vores interesser. Så længe det ikke er slået fast, hvis interesser, der vejer mest, har du ret til at forlange begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du har begrænset behandlingen af dine personoplysninger, må disse data – bortset fra opbevaringen af dem – kun behandles med dit samtykke eller din fremsættelse, udøvelse eller dit forsvar af retskrav eller til beskyttelse af andre naturlige eller juridiske personers rettigheder eller af vigtig offentlig interesse for EU eller en medlemsstat af samme.

Indsigelse mod reklame-e-mails

Der gøres hermed indsigelse mod anvendelsen af kontaktdata offentliggjort som led i kravet om kolofon til udsendelse af ikke udtrykkeligt bestilt reklame og informationsmateriale. Udbyderen af siderne forbeholder sig udtrykkeligt ret til retlige skridt i tilfælde af uopfordret fremsendelse af reklameinformation, f.eks. ved spam-e-mails.

4. Indsamling af oplysninger på dette websted

Cookies

Vores internetsider anvender såkaldte “Cookies”. Cookies er små tekstfiler og udretter ingen skade på din enhed. De gemmes enten midlertidigt i den tid besøget på siden varer (session-cookies) eller permanent (permanente cookies) på din enhed. Session-cookies slettes automatisk igen, når dit besøg slutter. Permanente cookies gemmes på din enhed, indtil du selv sletter dem eller din webbrowser sletter dem automatisk.

Der kan til dels også gemmes cookies på din enhed fra tredjepartsvirksomheder, når du går ind på vores side (third-party-cookies). Dette giver os eller dig mulighed for at anvende bestemte serviceydelser fra tredjepartsvirksomheder (f.eks. cookies til afvikling af betalingstjenesteydelser).

Cookies har forskellige funktioner. En lang række cookies er teknisk nødvendige, da bestemte hjemmesidefunktioner ikke vil kunne fungere uden dem (f.eks. varekurvsfunktionen eller visningen af videoer). Andre cookies anvendes til at analyse brugeradfærd eller tilsende reklame.

Cookies, der er nødvendige af hensyn til udførelsen af elektroniske kommunikationsprocesser (nødvendige cookies) eller til udførelse af bestemte, af dig ønskede funktioner (funktionelle cookies, f.eks. til varekurvsfunktionen) eller til optimering af webstedet (f.eks. cookies til måling af besøgende), opbevares på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. F i GDPR, såfremt intet andet retsgrundlag er oplyst. Udbyderen af webstedet har en berettiget interesse i at gemme cookies til teknisk fejlfri og optimeret tilvejebringelse af sine tjenester. Hvis der er bedt om samtykke til opbevaring af cookies, sker registrering og opbevaring af de pågældende cookies udelukkende på grundlag af dette samtykke (art. 6 stk. 1 lit. a i GDPR); samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan indstille din browser således, at du informeres om anvendelsen af cookies og kun tillader cookies i enkelttilfælde, accepterer cookies i særlige tilfælde eller generelt udelukker cookies samt automatisk sletter dem ved lukning af browseren. Ved deaktivering af cookies kan funktionaliteten for dette websted begrænses.

Såfremt der anvendes cookies fra tredjepartsvirksomheder eller til analyseformål, vil vi som led i nærværende databeskyttelseserklæring informere dig om det og evt. bede om dit samtykke.

Cookie-accept med Cookiebot

Dette websted anvender cookie-consent-teknologi fra Cookiebot for at indhente dit samtykke til opbevaring af bestemte cookies på din enhed eller til anvendelse af bestemte teknologier og dokumenterer disse i overensstemmelse med databeskyttelsen. Udbyder af denne teknologi er Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 København, https://www.cookiebot.com/de
(i det følgende “Cookiebot”).

Når du går ind på vores websted, overføres følgende personoplysninger til Cookiebot:

 • Dit samtykke/dine samtykker eller tilbagekaldelse af dit samtykke/dine samtykker
 • Din IP-adresse
 • Oplysninger om din browser
 • Oplysninger om din enhed
 • Tidspunktet for dit besøg på webstedet

Desuden gemmer Cookiebot en cookie i din browser for at de afgivne samtykker/tilbagekaldelsen af samme kan knyttes til dig. De derved registrerede data gemmes, indtil du opfordrer os til at slette dem. Cookiebot selv sletter cookien eller formålet med opbevaringen af dataene bortfalder. Tvingende lovmæssige opbevaringsforpligtelser berøres ikke af dette.

Anvendelsen af Cookiebot sker med henblik på indhentning af de lovmæssigt foreskrevne samtykker til brug af bestemte teknologier. Retsgrundlaget er art. 6 stk. 1 pkt. 1 lit. c i GDPR.

Kontrakt vedr. ordrebehandling

Vi har indgået en kontrakt med Cookiebot om ordrebehandling. Der er tale om en databeskyttelsesretligt foreskreven kontrakt, der sikrer, at Cookiebot kun behandler personoplysningerne for de besøgende på vores websted efter vores anvisninger og under overholdelse af GDPR.

Server-logfiler

Udbyderen af siderne indsamler og opbevarer automatisk information i såkaldte server-logfiler, som din browser automatisk overfører til os. Der er tale om følgende:

 • Browsertype og browserversion
 • Anvendt operativsystem
 • Refereren URL
 • Hostnavn på den besøgende computer
 • Klokkeslæt for serveradgang
 • IP-adresse

Der foretages ikke sammenføring af disse data med andre datakilder.

Registreringen af disse data sker på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. f i GDPR. Udbyderen af webstedet har en berettiget interesse i en teknisk fejlfri visning og optimering af sit websted – til dette formål skal der registreres server-logfiler.

Kontaktformular

Hvis du sender os forespørgsler via kontaktformularen, gemmes dine oplysninger fra forespørgselsformularen hos os inkl. de kontaktinformationer, du har oplyst her, med henblik på behandlingen af forespørgslen og i tilfælde af efterfølgende spørgsmål. Disse oplysninger videregiver vi ikke uden dit samtykke.

Behandlingen af disse oplysninger sker på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. b i GDPR, såfremt din forespørgsel hænger sammen med opfyldelsen af en aftale eller er nødvendige ved gennemførelse af foranstaltninger forud for en kontakt. I alle andre tilfælde hviler behandlingen på vores berettigede interesse i effektiv behandling af de forespørgsler, vi modtager (art. 6 stk. 1 lit. f i GDPR) eller på dit samtykke (art. 6 stk. 1 lit. a i GDPR) såfremt vi har bedt om dette.

De oplysninger, du har givet i kontaktformularen, gemmes af os, indtil du opfordrer os til at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til at opbevare dem eller formålet med opbevaringen af oplysningerne bortfalder (f.eks. efter afsluttet behandling af din forespørgsel). Tvingende lovmæssige bestemmelser – især opbevaringsfrister – berøres ikke af dette.

Forespørgsel på e-mail, telefon eller telefax

Hvis du kontakter os på e-mail, telefon eller telefax, gemmes og behandles din forespørgsel inkl. alle personoplysninger, der fremgår heraf (navn, forespørgsel) med henblik på behandlingen af dit anliggende hos os. Disse oplysninger videregiver vi ikke uden dit samtykke.

Behandlingen af disse oplysninger sker på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. b i GDPR, såfremt din forespørgsel hænger sammen med opfyldelsen af en aftale eller er nødvendige ved gennemførelse af foranstaltninger forud for en kontakt. I alle andre tilfælde hviler behandlingen på vores berettigede interesse i effektiv behandling af de forespørgsler, vi modtager (art. 6 stk. 1 lit. f i GDPR) eller på dit samtykke (art. 6 stk. 1 lit. a i GDPR) såfremt vi har bedt om dette.

De oplysninger, du sender til os via kontaktforespørgsler, gemmes hos os, indtil du opfordrer os til at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til at opbevare dem eller formålet med opbevaringen af oplysningerne bortfalder (f.eks. efter afsluttet behandling af din forespørgsel). Tvingende lovmæssige bestemmelser – især lovbestemte opbevaringsfrister – berøres ikke af dette.

5. Analyseværktøjer og markedsføring

Matomo (tidligere Piwik)

Dette websted anvender Open Source-webanalysetjenesten Matomo. Matomo anvender teknologier, der giver mulighed for genkendelse af brugeren på tværs af sider til analyse af brugeradfærd (f.eks. Cookies eller device-fingerprinting). De af Matomo registrerede oplysninger om brugen af dette websted gemmes på vores server. IP-adressen anonymiseres, inden den gemmes.

Ved hjælp af Matomo er vi i stand til at registrere og analysere oplysninger om de besøgendes brug af vores websted. Derved kan vi f.eks. finde ud af, hvornår hvilke sider er blevet kontaktet og fra hvilke regioner. Desuden registrerer vi forskellige logfiler (f.eks. IP-adresse, referer, anvendte browsere og operativsystemer) og kan måle, om vores webstedsbesøgende udfører bestemte handlinger (f.eks. klik, køb og lign.).

Anvendelsen af dette analyseværktøj sker på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. f i GDPR. Udbyderen af webstedet har en berettiget interesse i den anonymiserede analyse af brugeradfærden for både at optimere sit webtilbud samt sin markedsføring. Hvis der er indhentet et tilhørende samtykke (f.eks. et samtykke vedr. anbringelse af cookies), sker behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. a i GDPR; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Matomo-hosting

Vi hoster Matomo hos følgende tredjepartsudbydere:

Piwik PRO GmbH
Lina-Bommer-Weg 6
51149 Köln, Tyskland

Indgåelse af kontrakt om ordrebehandling

Vi har indgået kontrakt om ordrebehandling med disse tredjepartsudbydere, der sikrer, at de med Matomo registrerede oplysninger udelukkende behandles efter vores anvisninger og i overensstemmelse med GDPR.

6. Nyhedsbrev

Oplysninger ifm. nyhedsbrev

Hvis du ønsker at abonnere på det nyhedsbrev, der tilbydes på webstedet, skal vi bruge en e-mailadresse på dig samt oplysninger, som gør det muligt for os at kontrollere, at du er indehaver af den oplyste e-mailadresse og er indforstået med at modtage vores nyhedsbrev. Yderligere oplysninger indsamles ikke/indsamles kun på frivillig basis. Disse oplysninger anvender vi udelukkende til forsendelse af de adspurgte oplysninger og videregiver dem ikke til tredjepart.

Behandlingen af de oplysninger, der gives i formularen til registrering til nyhedsbrevet, sker udelukkende på grundlag af dit samtykke (art. 6 stk. 1 lit. a i GDPR). Det givne samtykke til opbevaring af data, e-mailadresse samt brugen af dem til udsendelse af nyhedsbrevet kan du til enhver tid tilbagekalde, f.eks. ved hjælp af “afmeldelses”-linket i nyhedsbrevet. Lovligheden af de databehandlingsprocesser, der allerede er udført, påvirkes ikke af tilbagekaldelsen.

De oplysninger om dig, der er gemt hos os af hensyn til abonnementet på nyhedsbrevet, gemmes hos os eller udbyderen af nyhedsbrevet frem til din afmeldelse af nyhedsbrevet og slettes efter afmeldelse af nyhedsbrevet fra mailinglisten. Oplysninger, der opbevares hos os til andre formål, påvirkes ikke af dette.

Efter din afmeldelse af nyhedsbrevet gemmes din e-mailadresse hos os/udbyderen af nyhedsbrevet på en blacklist, så fremtidige mails forhindres. Oplysningerne på denne blacklist anvendes kun til dette formål og sammenføres ikke med andre oplysninger.
Dette sker dels i din interesse og dels i vores interesse i overholdelsen af de lovbestemte krav vedr. udsendelse af nyhedsbreve (berettiget interesse jf. art. 6 stk. 1 lit. f i GDPR). Registreringen på denne blacklist er ikke begrænset tidsmæssigt. Du kan gøre indsigelser mod registreringen, såfremt dine interesser opvejer vores berettigede interesse.

7. Plugins og værktøjer

YouTube med udvidet databeskyttelse

Dette websted integrerer videoer fra YouTube. Udbydere af siderne er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi anvender YouTube i den udvidede databeskyttelsesfunktion. Denne funktion bevirker ifølge YouTube, at YouTube ingen oplysninger om de besøgende på webstedet gemmer, før disse ser videoen. Videregivelsen af data til YouTube-partnere udelukkes derimod ikke tvingende ved den udvidede databeskyttelsesfunktion. På den måde opretter YouTube – uanset, om du ser en video eller ej – en forbindelse til Google DoubleClick-netværket.

Så snart du starter en YouTube-video på dette websted, oprettes der forbindelse til YouTubes servere. I den forbindelse meddeles YouTube-serveren, hvilke af vores sider, du har besøgt. Når du er logget på din YouTube-konto, giver du YouTube mulighed for at knytte din surfadfærd til din personlige profil. Dette kan du forhindre ved at logge ud af din YouTube-konto.

Desuden kan YouTube efter start af en video gemme forskellige cookies på din enhed eller anvende sammenlignelige genkendelsesteknologier (f.eks. device-fingerprinting). På den måde kan YouTube få oplysninger om besøgende på dette websted. Disse oplysninger anvendes desuden til at registrere videostatistikker, forbedre brugervenligheden og forebygge forsøg på bedrag.

Der kan ligeledes efter start af en YouTube-video udløses andre databehandlingsprocesser, som vi ikke har indflydelse på.

Anvendelsen af YouTube sker af hensyn til en tiltalende fremstilling af vores online-tilbud. Dette udgør en berettiget interesse, som beskrevet i art. 6 stk. 1 lit. f i GDPR. Hvis der er indhentet et tilhørende samtykke, sker behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. a i GDPR; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Yderligere oplysninger om databeskyttelse hos YouTube finder du i dennes databeskyttelseserklæring på: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Web Fonts (lokal hosting)

Denne side anvender ensartet visning af skrifttyper, såkaldte web-fonts, som stilles til rådighed af Google. Google Fonts er installeret lokalt. Der oprettes ikke forbindelse til Googles servere.

Yderligere oplysninger om Google Web Fonts findes på https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles databeskyttelseserklæring: https://policies.google.com/privacy?hl=de.